Juridische informatie

Informatie

Publicatie:

De website www.joyaeurope.com wordt uitgegeven door:
l’Association JOYA ®  EUROPE TEAM
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrijk
E-mail: contact@joyaeurope.com

De navigatie op deze website wordt geregeld door de geldende regelgeving en door deze gebruiksvoorwaarden. Ondanks alle inspanningen van de Association JOYA® EUROPE TEAM om alle informatie uit betrouwbaar geachte bronnen te verkrijgen, kan zij niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of meningen die op haar website staan.
De gegevens en meningen die op de website www.joyaeurope.com staan, worden door de Association JOYA® EUROPE TEAM uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik verstrekt. Deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Webhosting:

De website www.joyaeurope.com wordt gehost door:
Infomaniak
Rue Eugène-Marziano 25,
1227 Geneve, Zwitserland

Credits:

Webdesign: Agence Fantastic: www.agencefantastic.com
Ontwerp en ontwikkeling van de website: Danka, Agence digitale: www.danka.fr

Copyright:

Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van de informatie, tekst en afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, is verboden. Overeenkomstig artikel L 122-5.2 en 3a van de Franse wet op het intellectuele eigendom is het toegestaan om "kopieën of reproducties voor eigen gebruik en niet voor collectief gebruik" te maken, evenals korte analyses en citaten bij wijze van voorbeeld of ter illustratie. "De gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur of rechthebbenden of erfgenamen is onwettig" – artikel L. 122-4. Een dergelijke weergave of reproductie, ongeacht het proces dat daarvoor wordt gebruikt, zal
worden beschouwd als namaak en zal worden gesanctioneerd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom. Alle rechten zijn voorbehouden op de afbeeldingen die door het merk JOYA® EUROPE TEAM op de website worden gebruikt.

Database en beveiligde gegevens:

In overeenstemming met de regelgeving is de Association JOYA® EUROPE TEAM de producent en eigenaar van alle of een deel van de databases die deel uitmaken van deze website. Door deze website te bezoeken, erkent u dat de gegevens op deze website wettelijk beschermd zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet met nummer 98-536 van 1 juli 1998. In het bijzonder is het verboden om
de inhoud van de databases die zich op de website bevinden, te extraheren, te hergebruiken, op te slaan, te reproduceren, te representeren of te bewaren, direct of indirect, ongeacht het medium, met welke middelen en in welke vorm dan ook, zowel kwalitatief als kwantitatief, en om ze te extraheren of te hergebruiken.

Merk- en logobescherming:

Het gebruik van de op deze website vermelde merknamen en logo's zonder
toestemming van de rechthebbenden is verboden

Verwerking van persoonsgegevens:

De op deze website verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor de Association JOYA® EUROPE TEAM, die verantwoordelijk is voor de
computerverwerking van deze gegevens. Genoemde gegevens kunnen worden gebruikt door de Association JOYA® EUROPE TEAM of door een van de door haar geautoriseerde bedrijven, voor informatie of marketingdoeleinden.
Association JOYA ®  EUROPE TEAM verbindt zich ertoe de Franse wet op de informatietechnologie en de vrijheid (wet met nummer 78-17 van 6 januari 1978) na te leven. Bijgevolg hebben de betrokken personen het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te annuleren. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:
La Association JOYA ®  EUROPE TEAM
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrijk
E-mail: contact@joyaeurope.com

Vertrouwelijkheid en integriteit:

De vertrouwelijkheid en integriteit van informatie is op het internet niet gewaarborgd.
Bijgevolg kunnen de berichten die u ons langs elektronische weg verstuurt, worden onderschept en/of gewijzigd, zowel wat betreft de inhoud als de herkomst ervan. De Association JOYA® EUROPE TEAM neemt in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Niet-persoonlijke informatie:

Alle niet-persoonlijke informatie die u op deze website doorgeeft of verspreidt, per e-mail, fax of post, mag door Association JOYA® EUROPE TEAM of de aan haar gelieerde bedrijven voor elk doel worden gebruikt en mag worden gereproduceerd, verspreid of verzonden via elk bekend of onbekend medium.

Links en virussen:

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de Association JOYA® EUROPE TEAM geen controle heeft over of verantwoordelijkheid draagt voor links die leiden naar websites buiten www.joyaeurope.com en de inhoud van dergelijke websites. De keuze om via een link naar andere websites te gaan, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van elke gebruiker. Bijgevolg valt elke directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot een andere website via een link niet onder de verantwoordelijkheid van de Association JOYA® EUROPE TEAM.

U bent als enige verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde website vrij is van computervirussen of programma's van destructieve aard.
De Association JOYA® EUROPE TEAM is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van haar website of andere daaraangekoppelde websites.

In overeenstemming met de Franse wet met nummer 78-17 van 6 januari 1978 heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en ertegen te protesteren.