Lovpligtige oplysninger

Oplysninger

Publikation:

Webstedet www.joyaeurope.com udgives af:
Association JOYA® EUROPE TEAM
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrig

E-mail : contact@joyaeurope.com

Surfing på webstedet er underlagt gældende lovgivning og nærværende brugsbetingelser. Foreningen JOYA® EUROPE TEAM gør sit bedste for at holde sig underrettet via kilder, som den anser for pålidelige, men garanterer under ingen omstændigheder, at informationer og meninger gengivet på webstedet er korrekte, pålidelige eller komplette.
Oplysninger og meninger, der formidles på webstedet www.joyaeurope.com, leveres af foreningen JOYA® EUROPE TEAM til orientering og udelukkende til personlig brug. De vil kunne ændres uden forudgående meddelelse.

Hosting af websted:

Hostingen af webstedet www.joyaeurope.com varetages af selskabet:

Infomaniak
Rue Eugène-Marziano 25,
1227 Genève, Schweiz

Ophavsrettigheder:

Webdesign: Agence Fantastic : www.agencefantastic.com
Oprettelse og udarbejdelse af websted: Danka, Agence digitale : www.danka.fr

Copyright:

Al uautoriseret gengivelse og formidling af informationer, tekstlyde og billeder fra webstedet er forbudt. I henhold til artikel L 122-5.2 og 3a i den franske lov om intellektuel ejendomsret ”er kopi og gengivelse strengt forbeholdt til den kopierende persons private brug og må ikke foregå i kollektivt øjemed” samt til analyser og korte citater i forbindelse med eksempler eller illustrationer. ”Al hel eller delvis afbildning eller gengivelse, der foretages uden forfatteren eller dennes retsefterfølgeres samtykke, er ulovlig” – artikel L. 122-4. En sådan afbildning eller gengivelse udgør i alle sine former derfor forfalskning, der straffes i medfør af artikel L 335-2 og efterfølgende i loven om intellektuel ejendomsret. Alt eftertryk af visuelle elementer, som bruges af mærket JOYA® EUROPE TEAM på webstedet, er forbudt.

Database og sikrede data

I overensstemmelse med de administrative bestemmelser er foreningen JOYA® EUROPE TEAM frembringer og ejer af alle eller dele af databaserne på nærværende websted. Ved at logge ind på webstedet anerkender du, at de derpå forefindende data er retligt beskyttede i medfør af bestemmelserne i den franske lov nr. 98-536 af den 01.07.98. Det er navnlig forbudt direkte eller indirekte, på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvist, kvalitativt eller kvantitativt at udlede, videreanvende, lagre, gengive, afbilde eller beholde indhold fra databaser på det websted, du logger ind på, samt at udtrække eller videreanvende samme på nogen medier.

Varemærke- og logobeskyttelse:

Al brug af varemærker og logoer, der nævnes på webstedet, er forbudt uden tilladelse fra rettighedshaverne.

Behandling af personlige data:

Oplysninger af personlig art, der indsamles på webstedet, bruges af foreningen JOYA® EUROPE TEAM, der er ansvarlig for databehandlingen af samme oplysninger. Oplysningerne vil kunne bruges i informations- eller marketingsøjemed af foreningen JOYA® EUROPE TEAM eller ethvert andet selskab med sammes bemyndigelse.

Foreningen forpligter sig til at overholde bestemmelserne i den franske lov om informationsteknologi og frihedsrettigheder (lov nr. 78-17 af den 6. januar 1978). Således råder de berørte personer over retten til adgang til, ændring af, rettelse i og sletning af deres personoplysninger. Denne ret udøves ved henvendelse til:
L’Association JOYA® EUROPE TEAM
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrig
E-mail : contact@joyaeurope.com

Fortrolighed og integritet:

Oplysningernes fortrolighed og integritet er ikke garanteret på internettet. Derfor vil de beskeder, du sender til os pr. e-mail, kunne opfanges og/eller ændres, både hvad angår deres indhold og herkomst. Foreningen JOYA® EUROPE TEAM frasiger sig i den forbindelse alt ansvar.

Ikke-personlige oplysninger

Alle ikke-personlige oplysninger, som du sender til eller videregiver på webstedet pr. e-mail, fax eller brevpost, vil kunne bruges af foreningen JOYA® EUROPE TEAM og de hertil knyttede selskaber til kommercielle eller ikke-kommercielle formål og navnlig kunne gengives, formidles eller overføres på alle eksisterende eller fremtidige medier.

Hyperlinks og virusser:

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at foreningen JOYA® EUROPE TEAM hverken har kontrol over eller ansvar for oprettelsen af links til andre websteder end www.joyeurope.com og de eksterne websteders indhold. Den enkelte bruger er enesvarlig for sin adgang til andre websteder via hyberlinks. Derfor vil foreningen JOYA® EUROPE TEAM ikke kunne holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af adgang til andre websteder via hyperlinks.

Det er dit eget ansvar at tage de nødvendige forholdsregler og sikre dig, at det websted, du vælger, ikke er smittet med computervirusser eller andre destruktive programmer.

Foreningen JOYA® EUROPE TEAM kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af brugen af dens websted eller andre dertil knyttede websteder.

I henhold til bestemmelserne i lov nr. 78-17 af den 6. januar 1978 råder du over retten til adgang til, rettelse i og indvendelse mod dine personoplysninger.